Trailblazers of ICT Award - 2018

Watermark of CIET LOGO

[ 1 ] Suresh Kunati

Andhra Pradesh

[ 2 ] Dipen Khanikar

Assam

[ 3 ] Poonam Urmalia

Chhattisgarh

[ 4 ] Sudhir Suresh Pai

Goa

[ 5 ] Chotalia Kalpesh Lalitbhai

Gujarat

[ 6 ] Hirenkumar Hasmukhbhai Sharma

Assam

[ 7 ] Dr. Yogendra Kumar Kothari

Madhya Pradesh

[ 8 ] Ananda Balaji Anemwad

Maharashtra

[ 9 ] Nagnath Shankar Vibhute

Maharashtra

[ 10 ] Umesh Raghunath Khose

Maharashtra

[ 11 ] Omprakash Mishra

Odisha

[ 12 ] Vijay Kumar

Punjab

[ 13 ] Uday Singh Beniwal

Rajasthan

[ 14 ] Ganesh S

Tamil Nadu

[ 15 ] Dhayananth K B

Tamil Nadu

[ 16 ] Manohar Subramanian

Tamil Nadu

[ 17 ] Amaravaju Laxmi Natham

Telangana

[ 18 ] Dr.Ravi Kumar Kola

Telangana

[ 19 ] Firoz Khan

Uttar Pradesh

[ 20 ] Sangita Panchal

Delhi

[ 21 ] Preema Charles Rego

CISCE

[ 22 ] Mamta Narula

CBSE

[ 23 ] Preeti Sharma

CBSE

[ 24 ] Syam Krishna M S

CBSE

[ 25 ] Pramila Kumari Sahoo

NVS

© 2023 | Developed by CIET, NCERT | Hosted by NIC