Trailblazers of ICT Award - 2019

Watermark of CIET LOGO

[ 1 ] Manjula Kirimanjeswara
Andhra Pradesh

[ 2 ] Kangkan Kishor Dutta
Assam

[ 3 ] Nilesh Raya Pai
Goa

[ 4 ] Mehulkumar Mohanbhai Prajapati
Gujarat

[ 5 ] Nahidkhan Nurkhan Ligari
Gujarat

[ 6 ] Nirupama Kumari
Jharkhand

[ 7 ] Shweta Sharma
Jharkhand

[ 8 ] Mrinal Nandkishor Ganjale
Maharashtra

[ 9 ] Prakash Lotan Chavan
Maharashtra

[ 10 ] Shafi Ajis Shaikh
Maharashtra

[ 11 ] Suresh Kumar Ola
Rajasthan

[ 12 ] Elavarasan R
Tamil Nadu

[ 13 ] Senthil Selvan
Tamil Nadu

[ 14 ] Thangaraja Mahadevan
Tamil Nadu

[ 15 ] Gopal Veeranala
Telangana

[ 16 ] Adal Arasan
A&N Islands

[ 17 ] Revathi K
Puducherry

[ 18 ] Sukanya De
CISCE

[ 19 ] Anni Kumar
CBSE

[ 20 ] Naveen Gupta
CBSE

[ 21 ] Neeru Mittal
CBSE

[ 22 ] Sh. M.S. Kumar Swamy
KVS

[ 23 ] Krishna Kumar Patel
NVS

[ 24 ] Sunita Gupta
NVS

© 2023 | Developed by CIET, NCERT | Hosted by NIC